“Szerelem, baráccság, vidíki táj, s fűleg erkőcs, erínyess ílet, ijenek”

petrenceA könyvhétre jelenik meg Petrence Sándor első, Fagyott pacsirta című kötete a Prae gondozásában. Petrence maga az eltűnt, és közben meg az ajtón dörömbölő idő: könyvére előjegyzést gyűjt, mint a régiek, csakhogy a módszer és a fórum nagyon is új: a Facebookon biztatja mailes előrendelésre legkitartóbb híveit. Aki mindenképp szeretne egy példányt, a fagyottpacsirta@gmail.com-ra írjon: most. Bár könyve oldalát elvileg “az Ő unoka öccse a Benűke szerkessze fűleg”, azért elég jól elboldogul facebookilag – mi is itt kaptuk el egy rövid interjú erejéig. Vigyázat! A rejtőzködésben profi Petrence Sándor megdöbbentő őszinteséggel válaszolt a Szabadedzés kérdéseire.

Sándor bátyám, elmondanád, hol születtél, mikor és miért kezdtél el írni?

No há Ín Kispocsolyságott születtem, most má sajnos elíg ríg, há eszt má sajnos így velnessz mód es írzíkejjem, leg énkáb a hát fájássbú, s egyíb kellemetlen mellík hatásaim! A vers-irásst há mindig es csinyáttam, má egísz kis korom óta, mikó eccer le estem a lórú, oszt há ez annyira fájt így ílet-rajzi írtelembe es, hogy, e’ kesztem versellni rúla, hátha csillapodnák a fájáss, de csak rosszab let tűle, mer há rá gyüttem nagy fúrmányossan, hogy há a vers írás bezony elíg sok űddögílísse jár, oszt há az e szomoru eset után pont elíggí míg fájdalmassabnak bizonyút! De asztá es mindég fabrikáttam szivet gyönyörköttető’ kis nípi ínekeim, de há teccik tudnod, csak úgy magamnak okán, trífa mód, há bolondcságbú, há nem lehet mindenkibű egyy Anatól’ Franc, gondóttam, belűlem se lessz, de míg eggy Arany János se, há annyi baj legyen, van elíg sok szíp más az íletbe!

És hogyan kezdtél publikálni? Hol jelentek meg eddig verseid?

Eccer talákkoztam a tejjesen víletlen fojományakínt mód ezze’ a kedves Úrra, má hugy Marhótsi Istvány, má így egísz konkríttan, s mikó meg tuttam, hugy Ő es ij irodalmass dógokkal foglajja el magát, há gondóttam, akkó má igazán óvassna vígre valami jót es, meg mutattam íp tejjes víletlensíg, hogy, nálamná lívű majdnem összes minden kűttemínyeim. Na há gondóttam, oszt ennyi. Na de erre asztá mongya níköm a Marhótsy Úr, hugy há ez mijen zseniáliss, meg minden, na gondóttam, nagy boloncság ez, de má mennyire igaz, há eggy szó mint száz, az lett belűlle, hugy a kít ezer fojó iratokba meg jelentek szíp kűttemínyeim, s levíl! kísíretíbe mellette! Na há akkó má mondok magamnak, kűddeník ín más ijen újságokba es, hogy míveimet, há azok se hajjanak má meg hüjín, oszt vót ahol le hoszták őket, meg ojan es, bármij csoda es, hugy, há hugy nem! De há nincs harag, há ahány ház, annyi pofon!! Vót azír, s aszt nagyon sajnáttam, kik meg sírtűttek kűttemínyeimen átall, há szeréntem leg fűkíp azír, mer nem űk irták űket, ettű mindég rosz kedvem van, mer há niköm es van, ami nem teccik, de azír meg soha se sírtűdök, csak leg fejjeb, ha a Józsi (má hugy a Bodri Jóska, telek-szomszídom), kutyája a kertembé má bocsánat, szarik, de há annak es úgy sejtem, más okai húzódnak meg a háttírbe!! Irássaimat, há öszve irtam magamnak, meg Rózsikámnak es van ijen albúmja, hogy FÍRJEM PETRENCE SÁNDOR ÖSSZES MINDEN IRODALLMAS DÓGAI, hugy há abba es öszve van leltározvák, hugy, hó mindenhó meg-e jelentem eddig, na há abbó akkó ki gyűjtöm, vótam eddig a Kít Ezeren felű a Buzgó Világ, a Jelen Kúr, a Hól Mi?, a Új Szó’, a Mellí Beszíllő, a Kútter.hú, a Palóc Fűd, Kaligramma, az Alfűd, Opus, meg a Tisza Táj hasábjain es meg jelentem vélük!!

Nem volt nehéz észrevenni, hogy a monogramod megegyezik Petőfi Sándoréval. Már engedelmet: ez véletlen?

Na há a Petűfi Úrtt, há aszt elíggí szeressem, mer há sokan má nem óvassák, hugy ó’ módi, meg ijenek, há szeréntem ez nagy butaság, mer há nem az, nagy franc vót a Petűfi Úr, má ha szabad fő koszoruzot kőttőrő ijen írtelembe nyilatkoznom róla meg!! A monó grammom, há csak most tűnník fő, hugy, ugyan az, mi nem szerencsís, mer há míg öszve kevernek vele, de há most má kíső mit csinyánni, anyám könyvi ki vonatom szeréntem má el es veszhetet valahó, má nehíz lenne míg eggy bötűt bé firkantani neveim közé, csak há attó tartok, nehogy valaki csalóggyík, ha majd az ín hamarosst meg jelenő kötettemet venní meg, de a Petűfit akarná, oszt nehogy panasz, meg e’fogyasztó vídelem, s szerzűi jog kör írje a házam elejít, hogy há az ín Fagyott Pacsirta könyvembe nincs Talpra Magyar Dal!!

Mi van benne helyette?

Há van benne mongyuk sok más szíp, a hazárú es, meg szerelem, baráccság, vidíki táj, s fűleg erkőcs, erínyess ílet, ijenek, csupa szíp gondolatok, s szentimentum, mifene!!

Van, aki azt gondolja, stílusoddal, modoroddal a parasztembereket gúnyolod. Te hogy látod ezt?

Há ín gúnyónni, meg hogy stíluss, há ugyan, senkit se akarnák, mer há hugy jönník ín ahhó’, ne tessíl fírre írteni, szeretem ín a trífát, de csak a jó indulatta’ valókat, mer há csúfónni nem akarnák senkit, mi a jó abba. Ezír es lepődök meg mindég, hogy, sokan versseimet viccnek óvassák, s hogy óccsó poín, mondgyuk óccsónak tínyleg nem drága, má hugy a könyv, fűleg ha elű rendellik, de há eszt is az óvasók miatt taláttuk ki a Kiadóva’!! Versejim köszt sok a tragikus, meg hugy az ílet múlássa, ijenek, de há ín bíkís termíszet vagyok, azír se haragszok azír nagyon, ha trífa mesternek gondónnak, há mindenkinek, amit jó esik!!

Akkor hát mi a cél?

Há a cílom csak annyi, má azon tú, hogy bódogság, család, egíssíg, meg há a gyerekek, csak hogy velük minden bódogság jól legyen, mer há ez a línyeg, de hogy a vers irássa’, há jó essen írni, jó dolog, meg a szűrke hítköz napokat es meg ídessíti, há hogy rímet faragnák meg pipa szárt, de há a dicsősíg se rossz, hogy itt a faluba es má mindenki tuggya, hogy, há ín nagy sikerü író vagyok, Rózsikám es elíg büszke rám, csak az a hárpia Anyósom, há az nem, de annak nem jó semmi se, de eszt ne hogy belí vedd a cikbe, mer annak váláss lenne a víge, vagy leg fejjeb minimúm, hugy, má megin a pajtába alváss, mi azír elíg kínyelmettlen, bár az es igaz, hogy a jószág halkabban horkóll, mint a Rózsi, ez mongyuk előny!!!

Hogyan változott az életed, mióta országos lapok közlik a költeményeidet?

Há most má egísz’ sokat fő gyüvök pestbe, ha van valami traktór, mire fű lehet ugornyi, mer há mióta itt van ez a hírnív, há eggyre többet kű oda mennem eggyeztetnyi, meg mifene, má a felít se tudom meg jegyeznyi, s há a levelezíssem es meg ílínkűt, mióta a fojó íratokka annyit levelezünk, minek nagyon örülök, mer há levelet kapni mindég jó dolog, míg akkor es, mikó kritizájják bennük, amit írok, hogy le ríszegeseznek, meg valami kítes egzisztenccium, há ijet es vót aki írtt!!?! Most a majdan meg jelenő könyvbe ezekbű es válogattunk jó párat, mer há akkó töb lapra gyün ki a kötett!!

Lesz-e mód élőben is meghallgatni pár Petrence-remeket valahol? Mikor találkozhat veled a roppant rajongótábor?

Eccer má Pesten es óvasstam fű, má ha az es számit, hugy, felvítellrű átall! Ez azóta fel kerűt erre a Jó’-tyúkra es, vagy mire. Há attó tartok, amennyi itt a dolog, hogy aratás’, meg bel-víz, nem lessz elíg időm fő óvassni míveimbű tüstínt, ha vígre valahára lessz elíg elű jeggyzís, s ki gyün a kötet, meg nem es jó röktön vissza ílni a hírnívve’, de há időve, pár hónappal utánna, mikór má csillapodnák az iránytam való egyíbkínt tejjes joggal, hogy, nagy rajongás, nehogy má miattam nípszerüsígem miatt ijen vesz-balkány legyen megént, szóva hogy pár hónappa a könyv után má szivesebben óvassnák fű akár pesten es má hugy így saját szemíjem átall es verseimbű, de há addig es, ha valaki szeretní, ín nem bánom, s szerzűi jogrú es le mondok, ha fű óvassná valahó valaki eggy-kít verseimbű, legyen az akár irodalmass est, de akár saját lak-hejütt is, tejjesen nyugottan!!

Petrence Sándor díjai:

Kicspocsolyság Legjob Kőttője-díj, 2008
Kicspocsolyság Legjob Kőttője-díj, 2009
Kicspocsolyság Második Legjob Kőttője-díj, 2010*
Kicspocsolyság Legjob Kőttője-díj, 2011
Kicspocsolyság Legjob Kőttője-díj, 2012

*meg vót bundázva!!!

Advertisements

One comment

  1. Pingback: Pacsirtábú pingvín | FÉLonline.hu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s